Általános közzétételi lista

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát,

hatáskörét és alaptevékenységét

meghatározó, a szervre vonatkozó

alapvető jog-szabályok, közjogi

szervezetszabályozó eszközök,

valamint a szervezeti és működési

szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi

és adatbiztonsági szabályzat hatályos

és teljes szövege

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szakmai Program

Belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

2. Az országos illetékességű szervek, 

valamint a fővárosi és vármegyei

kormányhivatal esetében a 

közfeladatot ellátó szerv feladatáról,

tevékenységéről szóló tájékoztató

magyar és angol nyelven

Közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

Közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre

4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb

hatósági ügyekben ügyfajtánként és

eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező

szerv megnevezése. Hatáskör gyakorlásának

átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv

megnevezése, illetékességi területe.

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok,

okmányok, eljárási illetékek

(igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása,

alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító

irat benyújtásának módja (helye, ideje),

ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje

(elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek

intézését segítő útmutatók, az ügymenetre

vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez

használt letölthető forma-nyomtatványok,

az igénybe vehető elektronikus programok

elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz

kapcsolódó jogszabályok jegyzéke,

tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról

és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre

 

5. A közfeladatot ellátó szerv

által nyújtott vagy költségvetéséből

finanszírozott közszolgáltatások

megnevezése, tartalma, a

közszolgáltatások igénybevételének

rendje, a közszolgáltatásért

fizetendő díj mértéke, az abból

adott kedvezmények

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szakmai Program

6. A közfeladatot ellátó szerv

által fenntartott adatbázisok,

illetve nyilvántartások leíró

adatai (név, formátum,

az adatkezelés célja, jogalapja,

időtartama, az érintettek köre,

az adatok forrása, kérdőíves

adatfelvétel esetén a kitöltendő

kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba

bejelentendő nyilvántartásoknak

az e törvény szerinti azonosító adatai;

a közfeladatot ellátó szerv által

– alaptevékenysége keretében –

gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái,

a hozzáférés módja,

a másolatkészítés költségei

Belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

7. A közfeladatot ellátó szerv

nyilvános kiadványainak címe,

témája, a hozzáférés módja,

a kiadvány ingyenessége,

illetve a költségtérítés mértéke

Külön élünk - együtt nevelünk

Váláslabirintus

Partnerré válunk a mediációval

Mediációról kamaszoknak

8. A testületi szerv döntései

előkészítésének rendje,

az állampolgári közreműködés

(véleményezés) módja,

eljárási szabályai, a testületi szerv

üléseinek helye, ideje, továbbá

nyilvánossága, döntései, ülésének

jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói;

a testületi szerv szavazásának adatai,

ha ezt jogszabály nem korlátozza

Közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre

9. A törvény alapján közzéteendő

jogszabálytervezetek és kapcsolódó

dokumentumok; a helyi önkormányzat

képviselőtestületének nyilvános

ülésére benyújtott előterjesztések

a benyújtás időpontjától

Közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre

10. A közfeladatot ellátó szerv

által közzétett hirdetmények, közlemények

www.csgyk02.hu

11. A közfeladatot ellátó szerv

által kiírt pályázatok szakmai

leírása, azok eredményei és indokolásuk

www.csgyk02.hu

12. A közfeladatot ellátó szervnél

végzett alaptevékenységgel

kapcsolatos vizsgálatok,

ellenőrzések nyilvános megállapításai

Az elmúlt évről közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre

13. A közérdekű adatok megismerésére

irányuló igények intézésének rendje,

az illetékes szervezeti egység neve,

elérhetősége, az információs jogokkal

foglalkozó személy neve

Belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

14. A közfeladatot ellátó szerv

tevékenységére vonatkozó,

jogszabályon alapuló statisztikai

adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Család- és Gyermekjléti Központ KSH 2022

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat KSH 2022

15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos

kötelező statisztikai adatszolgáltatás 

adott szervre vonatkozó adatai

Család- és Gyermekjóléti Központ foglakoztatottak KSH 2022

16. Azon közérdekű adatok

hasznosítására irányuló szerződések

listája, amelyekben a közfeladatot

ellátó szerv az egyik szerződő fél

 feltöltés alatt....

17. A közfeladatot ellátó szerv

kezelésében lévő közérdekű

adatok felhasználására,

hasznosítására vonatkozó

általános szerződési feltételek

 feltöltés alatt....

18. A közfeladatot ellátó szervre

vonatkozó különös és egyedi

közzétételi lista

Közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre 

19. A közfeladatot ellátó szerv

kezelésében levő, a közadatok

újrahasznosításáról szóló törvény

szerint újrahasznosítás céljára

elérhető kulturális közadatok

listája a rendelkezésre álló formátumok

megjelölésével, valamint a közfeladatot

ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok

újrahasznosításáról szóló törvény szerint

újrahasznosítható közadat típusokról

való tájékoztatás, a rendelkezésre álló

formátumok megjelölésével

 Közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre

20. A 19. sor szerinti közadatok

és kulturális közadatok

újrahasznosítására vonatkozó

általános szerződési feltételek

elektronikusan szerkeszthető változata

 Közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre

21. A 19. sor szerinti közadatok

és kulturális közadatok

újrahasznosítás céljából

történő rendelkezésre

bocsátásáért fizetendő díjak

általános jegyzéke, a díjszámítás

alapját képező tényezőkkel együttesen

 Közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre

22. A közadatok újrahasznosításáról

szóló törvény szerinti

jogorvoslati tájékoztatás

 Közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre

23. A közfeladatot ellátó szerv

által megkötött, a közadatok

újrahasznosításáról szóló törvény

szerint kötött kizárólagos jogot

biztosító megállapodások szerződő

feleinek megjelölése, a kizárólagosság

időtartamának, tárgyának, valamint

a megállapodás egyéb lényeges

elemeinek megjelölése

 Közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre

24. A közfeladatot ellátó szerv

által kötött, a közadatok

újrahasznosításáról szóló törvény

szerint a kulturális közadatok

digitalizálására kizárólagos jogot

biztosító megállapodások szövege

 Közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre

25. A közadatok újrahasznosításáról

szóló törvény szerinti azon jogszabály,

közjogi szervezetszabályozó eszköz,

közszolgáltatási szerződés vagy más

kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak

elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az

újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható

közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával

és terjesztésével összefüggő költségek jelentős

részének saját bevételből való fedezését írja elő

a közfeladatot ellátószerv részére

 Közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre